Welcome

WelcomeNieruchomości to portal, który pomoże Ci wyszukać idealną dla Ciebie nieruchomość.

Dysponujemy ofertami różnego rodzaju nieruchomości, pomagamy w dokonaniu trafnego wyboru, pośredniczymy między klientem a nabywcą.

dowiedz się więcej
Masz pytania dot. nieruchomości? Chętnie odpowiemy!

Regulamin

Właścicielem portalu internetowego pod adresem http://www.welcomenieruchomosci.pl (Portal) jest

Welcomefinance.pl Sp. z o.o. z siedzibą  pod adresem przy  ul. Legnicka 17/4, 53-671  Wrocław,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod  numerem KRS: 0000354656, z  numerem NIP: 894-299-73-80, z kapitałem zakładowym 305 000 zł, opłaconym w całości.

Niniejszy Regulamin korzystania z Portalu (Regulamin) określa zasady nieodpłatnego świadczenia przez WELCOMENIERUCHOMOSCI  usług drogą elektroniczną opisanych w niniejszym Regulaminie.

Rozdział I. Internetowy Doradca Finansowy - Postanowienia ogólne

1.    WELCOMENIERUCHOMOSCI  poprzez prowadzenie Portalu świadczy usługi głównie na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Użytkownik), co nie wyklucza jednak korzystania z Usług przez innych Użytkowników.

2.    Portal jest  stroną internetową zawierającą narzędzie porównania finansowego służące do porównywania poszczególnych elementów (głównie finansowych) oferty kredytowej oraz wyboru oferty najkorzystniejszej (z punktu widzenia algorytmów Portalu) dla Użytkownika (Internetowy Doradca Finansowy).

3.    Przez ofertę kredytową rozumie się ofertę dotyczącą pożyczek / kredytów hipotecznych, gotówkowych, kart kredytowych, kredytów samochodowych oferowanych przez współpracujące z WELCOMENIERUCHOMOSCI  banki (Partnerzy). W przypadku, gdy w Regulaminie jest mowa o kredycie rozumie się przez to także pożyczkę hipoteczną lub gotówkową, kartę kredytową lub kredyt samochodowy.

4.    Internetowy Doradca Finansowy do wyboru najkorzystniejszych dla Użytkownika ofert kredytowych wykorzystuje wewnętrzne kalkulatory kredytowe Partnerów.

5.    Na skutek wyszukania oferty kredytowej zgodnie z wypełnionym przez Użytkownika formularzem pytań, Internetowy Doradca Finansowy przedstawi Użytkownikowi maksymalnie trzy oferty.

6.    Metodologia wyszukiwania ofert kredytowych dostępna jest na Portalu, w zakładce „Jak to działa”.

7.    WELCOMENIERUCHOMOSCI  nie wyklucza możliwości występowania w ofercie produktowej poszczególnych banków innych niż uwzględnione w Internetowym Doradcy Finansowym warunków, w tym bardziej preferencyjnych.

Rozdział II. Świadczenie usługi Internetowy Doradca Kredytowy

1.    WELCOMENIERUCHOMOSCI  świadczy na rzecz Użytkowników bezpłatnie usługi pośrednictwa w zakresie uzyskania ofert kredytowych Partnerów a także innych produktów bankowych typu konta bankowe.

2.    Korzystanie z usług świadczonych przez WELCOMENIERUCHOMOSCI  wymaga:

1.    Połączenia z siecią Internet;

2.    Posiadania przez Użytkownika przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.

3.    Ze względu na ograniczenia techniczne niezależne od WELCOMENIERUCHOMOSCI,  WELCOMENIERUCHOMOSCI nie gwarantuje, że przeglądanie stron Portalu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych, w szczególności nie odpowiada za szkody spowodowane  wadliwym działaniem Portalu, systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji spowodowanym wystąpieniem takich czynników jak w szczególności:

1.       

4.    WELCOMENIERUCHOMOSCI  nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych w Portalu. WELCOMENIERUCHOMOSCI  nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub działania podejmowane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z usług.

5.    WELCOMENIERUCHOMOSCI  stosuje rozwiązania informatyczne służące zabezpieczeniu transmisji danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z usług, tak, aby była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane w szczególności z zachowaniem ich poufności i integralności. 

6.    Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych nieprawdziwych, niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym. W przypadku powzięcia przez  WELCOMENIERUCHOMOSCI  wiadomości o bezprawności dostarczonych przez Użytkownika danych, WELCOMENIERUCHOMOSCI  jest uprawniona do uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do tych danych.

Rozdział III. Warunki zawierania i rozwiązywania umowy

1.    Niniejszy Regulamin stanowi ogólne warunki umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2.    Korzystanie z Internetowego Doradcy Finansowego wymaga zawarcia umowy z WELCOMENIERUCHOMOSCI  poprzez zarejestrowanie się na Portalu i zatwierdzenie Regulaminu. Przed zawarciem umowy o świadczenie usług (Umowa), Użytkownik ma dostęp do informacji ogólnie dostępnych generowanych na Portalu, w tym informacji przekazanych przez Partnerów określonych w Rozdziale V.

3.    Korzystanie przez Użytkownika z usługi Internetowego Doradcy Kredytowego wymaga wypełnienia ankiety-formularza pozwalającej na dobór najkorzystniejszych dla Użytkownika ofert kredytowych Partnerów. Jest to autorski program WELCOMENIERUCHOMOSCI  wykorzystujący kalkulatory zdolności kredytowej i warunków kredytowania Partnerów, pozwalający Użytkownikowi na uzyskanie informacji dotyczącej najkorzystniejszej oferty spełniającej jego oczekiwania zgodnie z parametrami wskazanymi w ankiecie.

4.    Wskazanie najkorzystniejszej oferty kredytowej nie jest tożsame z pełną oceną zdolności kredytowej dokonywanej przez poszczególnych Partnerów i może się od niej różnić oraz nie jest gwarancją zawarcia umowy w ogóle lub zawarcia umowy na określonych warunkach przez Użytkownika z Partnerem.

5.    Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia poprzez wysłanie stosownego zawiadomienia na adres poczty elektronicznej WELCOMENIERUCHOMOSCI wskazany w niniejszym Regulaminie.

6.    Każda ze stron ma prawo w każdym czasie rozwiązać Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, poprzez wysłanie stosownego zawiadomienia:

1.      Przez Użytkownika - na adres poczty elektronicznej WELCOMENIERUCHOMOSCI  wskazany w niniejszym Regulaminie, w szczególności z uwagi na zmianę Regulaminu;

2.      Przez WELCOMENIERUCHOMOSCI – na adres poczty e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

7.    W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron WELCOMENIERUCHOMOSCI zobowiązuje się do usunięcia danych danego Użytkownika z bazy danych.

8.    Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW Portalu pod adresem http://www.welcomenieruchomosci.pl, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 

Rozdział IV. Postępowanie reklamacyjne

1.    Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Portalu lub związaną bezpośrednio ze świadczeniem przez WELCOMENIERUCHOMOSCI  usług.

2.    Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do WELCOMENIERUCHOMOSCI  w sposób wskazany w Rozdziale III dla rozwiązania umowy.

3.    WELCOMENIERUCHOMOSCI  rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od dnia jej przesłania przez Użytkownika.

4.    Po rozpatrzeniu reklamacji WELCOMENIERUCHOMOSCI  wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

Rozdział V. Partnerzy

1.    WELCOMENIERUCHOMOSCI  w ramach wykonywania usług posługuje się danymi i kalkulatorami udostępnionymi przez banki świadczące usługi kredytowe, z którymi wiąże go umowa o współpracy w tym zakresie. WELCOMENIERUCHOMOSCI  nie ma wpływu na treść, zakres, parametry, metodologię itp. kalkulatorów udostępnionych przez Partnerów.

2.    WELCOMENIERUCHOMOSCI  publikuje w Portalu znaki towarowe, handlowe, firmowe, linki do innych witryn i serwisów internetowych oraz inne informacje dotyczące Partnerów, które mogą umożliwiać przejście do stron WWW Partnerów.  WELCOMENIERUCHOMOSCI  nie ponosi odpowiedzialności za treść i skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych na stronach WWW  Partnerów.

3.     WELCOMENIERUCHOMOSCI  nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Partnerów, a w szczególności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek usług świadczonych bądź reklamowanych przez Partnerów, w tym za pośrednictwem Portalu.

Rozdział VI. Ochrona danych osobowych

1.    WELCOMENIERUCHOMOSCI  nie jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) (UoODO), pozyskanych od Użytkowników w celu realizacji usług (Dane).

2.    Dane Użytkownika przekazywane WELCOMENIERUCHOMOSCI  za pomocą Portalu poprzez zaakceptowanie i wysłanie formularza rejestracyjnego pozostają własnością Użytkownika.

3.    Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu wniosku Użytkownik wyraża zgodę na:

1.    Przetwarzanie Danych (w tym także tworzenie baz danych) w celach związanych z obsługą Użytkownika i świadczeniem usług przez WELCOMENIERUCHOMOSCI, w tym w celach statystycznych związanych z działalnością WELCOMENIERUCHOMOSCI  W (obligatoryjnie),

2.    Przekazywanie Użytkownikowi informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez WELCOMENIERUCHOMOSCI  i jej Partnerów, przesyłane Użytkownikowi drogą poczty elektronicznej (fakultatywnie).

4.    Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o dobrowolności udzielenia zgody na przetwarzanie Danych w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz o prawie dostępu do Danych, ich poprawiania i usuwania.

5.    WELCOMENIERUCHOMOSCI  nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności swoich Partnerów i ochronę danych osobowych przez nich przetwarzanych. WELCOMENIERUCHOMOSCI  realizuje zgodną z przepisami prawa (w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych) Politykę Prywatności, która została uregulowana w odrębnym dokumencie publikowanym w Portalu.

6.    W każdym przypadku Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z UoODO i aktami wykonawczymi.

Rozdział VII.     Prawa autorskie

1.    Udostępniane Użytkownikom narzędzie Internetowy Doradca Finansowy funkcjonuje w oparciu o opracowany przez WELCOMENIERUCHOMOSCI  autorski i subiektywny system wyszukiwania i porównywania produktów bankowych. Zarówno to narzędzie, jak i wygenerowane za jego pomocą informacje dotyczące ofert banków, inne materiały dostępne w Portalu, w szczególności wszelkie materiały pisemne, zdjęcia, grafika, układ witryny WWW, oraz udostępnione w Portalu inne narzędzia, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.

2.    Informacje generowane przez Internetowego Doradcę Finansowego, wszelkie materiały oraz narzędzia dostępne w Portalu mogą być przez Użytkowników  wykorzystywane tylko do użytku osobistego.

3.    Wykorzystanie informacji, materiałów i narzędzi, o których mowa w punkcie 2 do innych celów niż do użytku osobistego, a w szczególności komercyjnych, w tym kopiowanie, publikacja, zapisywanie na dyskach, wysyłanie, emisja, transmisja lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować wyłącznie po uprzednim uzyskaniu wyraźnego, pisemnego zezwolenia ze strony WELCOMENIERUCHOMOSCI, w zakresie określonym przez WELCOMENIERUCHOMOSCI  w tym zezwoleniu. W celu uzyskania zgody należy się skontaktować z WELCOMENIERUCHOMOSCI  pod adresem wskazanym w Regulaminie.

4.    Wszelkie znaki towarowe i handlowe, które występują w Portalu podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

5.    W przypadku wystąpienia szkody z powodu  naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez Użytkownika, będzie on zobowiązany do naprawienia szkody WELCOMENIERUCHOMOSCI  na zasadach ogólnych.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

1.    Korzystanie z Portalu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie obowiązujących zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników sieci Internet, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

2.    Informacje dotyczące ofert banków prezentowane w Portalu nie stanowią oferty zawarcia umowy z bankiem, a jedynie informację uzyskaną - zgodnie z niniejszym Regulaminem - za pomocą Internetowego Doradcy Finansowego, wygenerowaną indywidualnie, według autorskiego programu, stosownie do parametrów wskazanych przez Użytkownika.

3.    Zawarcie umowy kredytowej z bankiem oraz ustalenie ostatecznych warunków finansowych uzależnione jest od spełnienia wymogów stosowanych przez dany bank w procesie udzielania finansowania.

4.    Wszelkie informacje dotyczące ofert banków wygenerowane przez Użytkownika poprzez skorzystanie z Internetowego Doradcy Finansowego są przekazywane  bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego użytkownika sieci Internet, po przejściu procedury rejestracyjnej opisanej w Regulaminie i wypełnieniu ankiety.

5.    Wszelkie informacje dotyczące ofert banków wygenerowane przez Internetowego Doradcę Finansowego nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego

6.    Umowa zawarta zgodnie z niniejszym Regulaminem podlega prawu polskiemu i zostaje zawarta na czas nieokreślony.

7.    Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy rozstrzygają sądy powszechne właściwości miejscowej określonej według  siedziby WELCOMENIERUCHOMOSCI.

8.    Termin obowiązywania niniejszego Regulaminu jest nieoznaczony.

9.    WELCOMENIERUCHOMOSCI  zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia tekstu Regulaminu w witrynie WWW Portalu pod adresem http://www.welcomenieruchomosci.pl.


Wyślij zapytanie

Adres email (*)
Numer telefonu (*)
Wiadomość (*)
* pola wymagane